Public Channels for Tag: sensor

Channel ID:
1350230

MT DATA

Channel ID:
1347496

data from Raspberry Pi BME280 sensor project on https://github.com/jrmckenzie/myPiWeather

Channel ID:
1329602

sensor data collection

Channel ID:
1329540

Monitoring Temperature & Humidity

Channel ID:
1309049

Gas

Channel ID:
1248491

environmental sensor readings, temp, humidity, pressure and VOC for Arduino

Channel ID:
747663
Author:

sensor box for a small pond in germany

Channel ID:
1191793

Aquest canal és pel control d'humitat i temperatura d'un eixam d'abelles mitjançant el sensor DHT11 .

Channel ID:
1058588

Observació dels gràfics de temperatura i humitat d'un galliner

Channel ID:
1251025

sensor data updation

Channel ID:
1182738
Author:

Temperature of My Room's Radiator (Location: Tehran-Iran)

Channel ID:
1225812
Author:

MPDS Development

Channel ID:
1192879

Sistema IoT para una Estacion Metereologica Escolar (temperatura, humedad relativa, sensor de lluvia) utilizando una placa NodeMCU , ThingSpeak para visualizar datos y Blynk para controlar desde un celular el encendido de una bomba de agua

Channel ID:
1158601

The temperature and humidity readings of the DHT22 sensor and the light intensity readings of the BH1750FVI sensor are connected to the Arduino UnoWiFi Rev2 module.

Channel ID:
1174571

Sensor ultrasonico para la medición de distancia.


Search