Raspberry Pi based Weather station

rasberry pi
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Channel Status Updates