CO2-Ampel Lehen

Luftqualität im Gasthaus Lehen (experimentell)
  co2, iaq, aha-l, lehen, gasthaus, stuttgart

CO2 Bar
Field 1 Chart
IAQ
Field 2 Chart
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)
Field 5 Chart
Temperatur
Field 3 Chart
Luftfeuchtigkeit
Field 4 Chart
Channel Status Updates