Griñon / Madrid

Medición de Temperaturas. Canal 1 : Exterior GRIÑON con sensor DS3231. Canal 2 : Interior OFICINA con sensor DS3231.
  temperatura, humedad, griñon, madrid, españa, spain, ds3231, bmp280, bme280

Field 1 Chart
TEMPERATURA EXTERIOR CASA (DS3231)
Field 2 Chart
TEMPERATURA INTERIOR OFICINA (DS3231)
Field 3 Chart
TEMPERATURA MADRID
Field 4 Chart
HUMEDAD MADRID
Field 7 Chart
Field 8 Chart
Field 5 Chart
TEMPERATURA BMP280