Kegerator Channel Feed: JSON XML CSV
Field 1 Data: System JSON XML CSV
Field 2 Data: Garage JSON XML CSV
Field 3 Data: Kegerator JSON XML CSV
Field 4 Data: Ambi B JSON XML CSV
Field 5 Data: Temp A JSON XML CSV
Field 6 Data: Temp B JSON XML CSV
Field 7 Data: Temp C JSON XML CSV
Field 8 Data: Temp D JSON XML CSV

Kegerator