Bộ theo dõi nhiệt độ nhà tôi

  • Channel ID: 754542
  • Author: phamanhtq
  • Access: Public
Bộ theo dõi và giám sát nhiệt độ nhà tôi
  #nhietdo

Độ ẩm
Nhà tôi