Estacio meteo2

  • Channel ID: 674851
  • Author: jordimoreno
  • Access: Public
My 2on weather iot station.
  meteo, badalona, arduino, esp8266, zambretti

3 rellotges . Meteo2
Predicció Zambretti, Meteo2
tipus de vent
Sentit del vent
Temp ultim dia. Casa
Temp últims 30 dies. Casa
3D. temp Meteo2
3D Pressió. Meteo2
Temp vs sensació tèrmica. Meteo2
Sensació tèrmica
Bateria %
Tendència baromètrica. Meteo2
Field 1 Chart
Field 3 Chart
Field 2 Chart
3D Humitat. Meteo2
Alçada núvols. Meteo2
Correlació entre temperatura i humitat. Meteo2
Histograma. Temps funcionament. Meteo2
Channel Location