Estacio meteo2

  • Channel ID: 674851
  • Author: jordimoreno
  • Access: Public
My 2on weather iot station.
  meteo, pineda, badalona, la pineda, telecos, telecomunicacions. arduino

3 rellotges . Meteo2
Predicció Zambretti públic
Temp vs sensació tèrmica. Meteo2
Sensació tèrmica
Bateria %
Field 1 Chart
Field 3 Chart
Field 2 Chart
Comparació T.3 dies. Meteo2
Comparació P.3 dies. Meteo2
Comparació Humitat. 3 dies. meteo2
Alçada núvols. Meteo2
Velocitat vent i sentit del vent. Badalona
Sentit del vent
Channel Video
Correlació entre temperatura i humitat. Meteo2
Channel Location