Monitoria do Raspberry PI 3

Monitora o uso de CPU, Memória e temperatura da CPU.
  cpu, memoria, temperatura

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Channel Status Updates
Field 4 Chart