Thông số

Theo dõi sự thay đổi của thông số môi trường
  nckh, 2017, vktech, quan trắc, vkte.iot

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Channel Location
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 3 Chart