ESP8266 - Smart Pump 2018

  • Channel ID: 480482
  • Author: phuoctri
  • Access: Public
Đo nhiệt độ và mực nước. Đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển. Đo ánh sáng môi trường.
  iot, esp8266, arduino, dht11, dht21, bmp180, wifi, ds18b20, bh1750fvi
 More Information

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 7 Chart
Channel Status Updates
Field 8 Chart