Quan trắc

Quan trắc các thông số môi trường cho cảnh bảo và phát hiện cháy rừng.
  quantrac, nckh, 2017, vktech, vkte.iot

Field 5 Chart
Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Channel Location