Raspberry Pi Zero TMP102

Raspberry Pi Zero using Sparkfun TMP102
  sparkfun tmp102, raspberry pi zero

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart