Hạ Long City-Quảng Trường 30/10 (AQMS)

NGUYỄN THÀNH HƯNG 1985 Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Quảng Ninh
  hạ long city - quảng ninh province - việt nam

Field 1 Chart
Nhiệt độ hiện tại
Field 2 Chart
Độ ẩm hiện tại
Field 3 Chart
Chỉ số tia tử ngoại UV hiện tại
Field 5 Chart
Tạp chất khí độc bay hơi hiện tại
Field 4 Chart
Nồng độ CO hiện tại
Field 6 Chart
Nồng độ bụi PM1 hiện tại
Field 7 Chart
Nồng độ bụi PM2.5 hiện tại
Field 8 Chart
Nồng độ bụi PM10 hiện tại
Chỉ số UV (Thấp và T.Bình <6 )
Channel Location
Chỉ số UV (Cao và Rất cao >6)
Chỉ số UV (Nguy hại >11 Không nên ra ngoài)
Channel Status Updates