AQMS - Quảng Trường 30/10 - Hạ Long - Quảng Ninh - Việt Nam -

AQMS - Hạ Long - Quảng Ninh - Việt Nam - Quảng Trường 30/10
  quảng trường 30/10 - hồng hải - hạ long - quảng ninh
 More Information

Field 1 Chart
Hàm lượng bụi mịn PM1
Field 2 Chart
Hàm lượng bụi mịn PM2.5
Field 3 Chart
Hàm lượng bụi mịn PM10
Field 4 Chart
Nhiệt độ hiện tại
Field 5 Chart
Độ ẩm hiện tại
Field 6 Chart
Nồng độ CO hiện tại
Channel Location
Chất lượng hiện tại (Tốt/Trung Bình/Xấu)